අපේ චමින්ද වාස් පිට්ටනියෙන් එළියේ මහාපාරට විසික් වෙන්න ගහපු සුපිරි 6යේ පාර මතකද?

චමින්ද වාස් කිවුවම හැමෝටම මතක් වෙන්නේ ඔහුගේ ඇති විශිෂ්ට පන්දු යැවීම. එත් චමින්ද වාස් කියන්නේ පිතිකරනයෙනුත් යම් තරමක් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්.ඔහු විසින් එල්ල කල දැවැන්තම 6 පහර කාටද මතක? මෙන්න බලන්නකෝ වීඩියෝව

චමින්ද වාස්ගේ මේ 6 පහර කාටද මතක?

චමින්ද වාස්ගේ මේ 6 පහර කාටද මතක? කෙලින්ම පාරටම 6 පහර

Posted by Sports Corner on Saturday, February 24, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *