පිරිමි සිකරට් බොනවට සාපේක්ෂව ගැහැණු කරන දේවල් ගැන කියන කාගම සිරිනන්ද හිමියන්

කැකිරාව ගල්කිරියාගම ශ්‍රී සමාධි උපදේශණ මද්‍යස්ථානාධිපති ත්‍රිවිධ හමුදාවේ දේශක පාඨශාලාචාර්ය විචිත්‍ර කාලීන ධර්ම දේශක ගෞරව ශාස්ත්‍රපති කාගම සිරිනන්ද හිමියන් පිරිමි සිකරට් බොනවට සාපේක්ෂව ගැහැණු කරන දේවල් ගැන කියන හැටි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *